Uwaga Ważne !!!

UWAGA ! PRZEWODNICY I ORGANIZATORZY WYCIECZEK PO TERENIE PNGS !!!

Zgodnie z zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju, turystyka narciarska i piesza zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na Sudety.

Grupy zorganizowane poruszające się po Parku Narodowym Gór Stołowych bez przewodnika górskiego sudeckiego lub z przewodnikiem nieposiadającym uprawnień przewodnika górskiego sudeckiego (np. przewodnik górski beskidzki, przewodnik Ziemi Kłodzkiej itp.) popełniają wykroczenie zgodnie z OBWIESZCZENIEM MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń USTAWA z dnia 20 maja 1971 r.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu Art. 60. § 4. Kto wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Rozdział XV

Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów Art. 138d. § 1. Kto, podejmując zadania przewodnika górskiego na określonym obszarze górskim wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 138d. § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Źródło: https://www.pngs.com.pl/news/2018/03092018/UWAGA.%20Przewodnicy%20i%20organizatorzy2.pdf